FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS

Przechwytywanie111 (1)

Oferta projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. udziela pożyczki dla osób zamierzających otworzyć własną firmę w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS”. Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Przechwytywanie

 • Kwota pożyczki – do 50 000,00 zł
 • Okres pożyczki – maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy
 • Karencja – karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • Oprocentowanie preferencyjne od 0,5% do 2.0%

BEZ PROWIZJI, BEZ WKŁADU WŁASNEGO

 

Dodatkowo uczestnicy projektu mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa

Procedura ubiegania się o  pożyczkę w ramach projektu
Fundusz Pożyczkowy EFS  
 (kliknij aby zobaczyć)

 Przechwytywanie2

Kto może uzyskać pożyczkę

Pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna, która:

 • mieszka na terenie województwa dolnośląskiego
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do
  projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej

Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka

Pożyczka z projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS” może być przeznaczona na dowolny, jednoznacznie określony cel gospodarczy.

Pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w szczególności:

 • zakup, budowa i modernizacja obiektów produkcyjnych/usługowych;
 • zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem planowanego przedsięwzięcia;
 • zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym zakup środków obrotowych.

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, na spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno – prawnych, a także na refundację wydatków dokonanych przed dniem otrzymania środków na rachunek.

Rodzaje zabezpieczeń:

Zabezpieczenie spłaty należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 125% kwoty podstawowej pożyczki i należnych odsetek.

Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki ustalane jest indywidualnie z każdym Pożyczkobiorcą w zależności od oceny stopnia ryzyka i może je stanowić m.in.:

a/ Weksel In  blanco – obligatoryjnie;

b/ Poręczenie przez osoby trzecie;

c/ Hipoteka;

d/ Przewłaszczenie własności;

c/ Inne zabezpieczenia uzgodnione przez strony.

W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda Jego współmałżonka na zawarcie tej umowy (dotyczy również poręczycieli).

  [hr]

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie „Funduszu Pożyczkowego EFS”

Dokumenty do pobrania

I Wniosek o pożyczkę:

II Umowa o pożyczkę:

Kalkulator pożyczkowy

 

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-02-041/12-00 zawartej
z Dolnośląskimi Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu

w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

logo-POKL-ue