Zamówienie publiczne – „BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY”

Zamówienie publiczne – „BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY”

16:08 28 Grudzień w Aktualności


OGŁOSZENIE  

o udzieleniu zamówienia publicznego na

Budowę inkubatora przedsiębiorczości  w Legnicy

Numer postępowania:1/IP/2012

Zamówienie jest współfinansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty są do pobrania na stronie BIPu: www.arleg.eu/bip/index.php?title=ZamowieniaPubliczne

Ogłoszenie publikowane jest także na stronach Urzędu Zamówień Publicznych