REGIONALNE POŻYCZKI HIPOTECZNE

DFR_baner_749x213

Nabór wniosków w ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej od dnia 22.02.2018r.

Środki, które są przedmiotem Regionalnych Pożyczek Hipotecznych, to środki finansowe, pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwrócone i pozostałe po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”, łączącej Województwo Dolnośląskie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest beneficjentem i menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Menadżer DFP), tj. środki niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki pochodzące ze zwrotów od MŚP, przekazane Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, jako Zamawiającemu przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Środki te zostały udostępnione Pożyczkodawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1517.) nr RPH/1/2017 Środki finansowe mają charakter publiczny i są wydatkowane na zasadach rynkowych na rzecz Pożyczkobiorcy, jako MŚP w ramach celu, o którym mowa w art. 78 ust. 7 rozporządzenia nr 1083/2006. Źródłem Środków jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415829, NIP 8971782009 oraz REGON 021856029.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców:

1) 10.000.000,00 zł – zgodnie z umową o pośrednictwo finansowe 01/11/2017/PJ/RPH1/UI z dnia 28.11.2017r.

2) 6.500.000,00 zł – zgodnie z umową o pośrednictwo finansowe 03/11/2017/PJ/RPH1/UIII dnia 28.11.2017r.

PARAMETRY REGIONALNEJ POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Adresat oferty

MMŚP z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy).

Wykluczeni: Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie: kupna i sprzedaży nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

 

Maksymalna kwota RPH – 1.500.000,00 zł

 

Przeznaczenie RPH

Zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Regionalna Pożyczka Hipoteczna nie może służyć finansowaniu działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

 

Maksymalny okres spłaty RPH

10 lat – wkład własny przedsiębiorcy MMŚP: co najmniej 5% ceny netto kupowanej nieruchomości.

15 lat – wkład własny przedsiębiorcy MMŚP: co najmniej 20% ceny netto kupowanej nieruchomości.

Wkład własny w kwotach wskazanych powyżej musi zostać przez Przedsiębiorcę zapłacony tytułem ceny za nabycie nieruchomości, która to cena zostanie w pozostałej części zapłacona ze środków pochodzących z udzielonej RPH.

 

Sposób spłaty RPH

Spłaty miesięczne z możliwością 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału. Karencja nie wydłuża okresu spłaty.

 

Oprocentowanie na warunkach rynkowych

Stopa referencyjna ustalona zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego metodologią oceny ryzyka z uwzględnieniem aktualnych zaleceń wynikających z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych/ dyskontowych (2008/C 14/02).

 

od 2,85% – dla Firm działających na rynku powyżej 12 miesięcy

od 5,85% – dla Przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających na rynku krócej niż 12 miesięcy

Regionalne Pożyczki Hipoteczne są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

 

Obligatoryjne zabezpieczenie RPH

Hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem RPH, w przypadku nieruchomości zabudowanej – cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz Pośrednika Finansowego odnawiana przez cały okres trwania umowy RPH, weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie ze stosowaną przez ARR ARLEG S.A. polityką zabezpieczeń.

 

Liczba udzielonych RPH dla jednego MŚP w ramach zamówienia – 1 (jedna) RPH