Projekt PROINCOR


Projekt PROINCOR

Proactive Innovation Support for SMEs

in the Corridor from the Baltic to the Mediterranean Sea

Celem projektu PROINCOR jest wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, działających w geograficznym korytarzu od Bałtyku do Morza Śródziemnego, poprzez zwiększenie ich poziomu innowacyjności oraz nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami projektu na poziomie regionalnym, międzyregionalnym i transnarodowym.

Głównym zadaniem projektu jest zmniejszenie gospodarczych różnic pomiędzy regionami i krajami leżącymi po wschodniej i zachodniej stronie dawnej tzw. „żelaznej kurtyny” poprzez stworzenie „innowacyjnego korytarza” dla firm i instytucji leżących w jego geograficznym zasięgu.

W projekt PROINCOR zaangażowanych jest 10 partnerów z Niemiec, Polski, Czech, Austrii, Węgier, Słowenii, Włoch. Partnerzy projektu to:

 • Bautzen Innovation Centre
 • Business and Innovation Centre Frankfurt(Oder) Ltd.
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
 • BIC Innovation
 • Styrian Business Promotion Agency SFG
 • Chamber of Commerce and Industry of Hajdú-Bihar County
 • Technology Park Ljubljana Ltd.
 • BIC Incubator FVG SPA
 • Agency of Regional Development

Projekt PROINCOR jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z innowacyjnymi potrzebami w sektorze produkcyjnym i przemysłowym z terenu Dolnego Śląska.

W ramach projektu firmom oferowane jest doradztwo innowacyjne, realizowane na podstawie metodologii przygotowanej przez partnerów projektu w ścisłej współpracy z wybitnymi europejskimi ekspertami z dziedziny innowacyjności.

Proces doradczy składa się z następujących etapów:

 • wizyta w przedsiębiorstwie, na której zostaje przeprowadzony innowacyjny audyt, analizujący wewnętrzne procesy innowacyjne przedsiębiorstwa;
 • drugie spotkanie z przedsiębiorcą, na którym doradca przedstawia powstałą analizę i prezentuje przedsiębiorstwu propozycje podjęcia odpowiednich środków usprawniających, a następnie wraz z przedsiębiorstwem rozwija założenia i cele dla działań innowacyjnych np.:

a)     projekty/przedsięwzięcia z  zakresu zarządzania o celu jakim jest wzrost efektywności wewnątrz przedsiębiorstwa,

b)     projekty/przedsięwzięcia dotyczące kształcenia i rozwoju, budowę sieci transferu i kooperacji,

c)      projekty/przedsięwzięcia traktujące rozwój nowych produktów, procesów
czy usług.

 • po przekazaniu i omówieniu raportu przedsiębiorstwo będzie uczestniczyć w dalszym przebiegu projektu otrzymując wsparcie przy nawiązywaniu i budowaniu współpracy z partnerami uczestniczącymi w projekcie z innych regionów i krajów w geograficznym korytarzu biegnącym od Bałtyku do Morza Śródziemnego.

Doradztwo innowacyjne jest ważnym krokiem, by uruchomić w firmie systematyczny proces wdrażania i rozwoju innowacji. W ramach projektu PROINCOR każde zainteresowane przedsiębiorstwo uzyska opiekę odpowiedniego Innowacyjnego Doradcy, który przeprowadzi podstawowe doradztwo innowacyjne i poszuka z przedsiębiorstwem dróg zwalczenia czynników hamujących innowacje w firmie, jak również wdrażania innowacyjnych procesów.

Wstępne doradztwo innowacyjne w ramach projektu PROINCOR jest bezpłatne. Ma ono wartość 650 zł brutto, a suma ta jest w całości objęta wsparciem Unii Europejskiej (pomoc de minimis).

Jako że projekt realizowany jest przez 10 partnerów z 7 krajów grupa innowacyjnych doradców łączy systemy wspierania innowacji ze wszystkich dziesięciu regionów oraz umożliwia dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii pomiędzy partnerskimi regionami, dlatego też międzynarodowa grupa doradców spotyka się co 6 miesięcy, aby modyfikować metodologię w odniesieniu do osiągniętych już rezultatów, a nad wszystkimi działaniami czuwa zewnętrzny europejski ekspert z dziedziny innowacji. Partnerzy projektu zawiązali również internetowy system monitoringu, służący lepszej komunikacji i współpracy na poziomie międzyregionalnym i międzynarodowym.

Udział przedsiębiorstwa z sektora MSP w projekcie PROINCOR pozwoli na ulepszenie procesów realizowanych w firmie, w tym systemów zarządzania, strategii szkoleń menadżerów i pracowników, wprowadzania na rynek produktów, jak również przygotowania do inwestycji oraz nawiązania współpracy na poziomie międzynarodowym.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela koordynator projektu PROINCOR:

Pan Kajetan Bator

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
59-220 Legnica, ul. Rataja 26, II p, pok. nr 8
tel. 76 862 35 22 wew. 320
fax 76 862 09 68
e-mail: kajetan.bator@arleg.eu

POBIERZ:

strona główna projektu PROINCOR