Projekt pn. „Aktywizacja Rynku Pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców”

AKTUALNOŚCI – INFORMACJA

Punktacja z Komisji Oceny Wniosków

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU

 • Celem projektu jest ograniczenie napływu 570 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców i utrzymanie 314 osób na rynku pracy w okresie realizacji projektu.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

01.10.2011 – 30.06.2013

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • osoby zatrudnione pozostające w okresie wypowiedzenia stosunku pracy (w przypadku zwolnień grupowych)
 • osoby, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących pracodawców, max. 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • przedsiębiorstwa będące jednocześnie pracodawcami planującymi, bądź będącymi w trakcie zwolnień grupowych

CO MOŻNA UZYSKAĆ W RAMACH PROJEKTU:

 • PORADNICTWO ZAWODOWE – profesjonalna pomoc udzielana przez doradcę zawodowego  w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – profesjonalna pomoc udzielana przez psychologa w zakresie podjęcia zatrudnienia
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – dotyczy osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej i ubiegających się o uzyskanie dotacji
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DOTACJA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – bezzwrotna jednorazowa dotacja w wysokości do 40 000 PLN brutto na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia firmy
 • PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE – będzie przyznawane osobą, które otrzymały dotację na uruchomienie działalności gospodarczej, wsparcie obejmuje okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i wynosi do 1 000 PLN brutto miesięcznie
 • WYDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – przedłużenie podstawowego wsparcia pomostowego               o kolejne 6 miesięcy
 • DORADZTWO W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA DOTACJI I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
 • SZKOLENIA ZAWODOWE – szkolenia w zakresie rozwijania, uzupełniania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • STYPENDIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ZAWODOWYCH.

 

Więcej informacji o projekcie AKTYWIZACJA RYNKU PRACY – OSOBY, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUDNIENIE Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH PRACODAWCÓWuzyskają Państwo w BIURZE PROJEKTU:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. W LEGNICY
Legnica, ul. Rataja 26
tel. [76] 862-27-77, fax. [76] 862-09-68,
e-mail: monika.barcik@arleg.eu barbara.pawlak@arleg.eu

 

 

DO POBRANIA: