TAJEMNICZY DOLNY ŚLĄSK

NAUCZYCIEL EDUKACJI REGIONALNEJ

arleglogo

 

 

 

Spółka Akcyjna Stawy Milickie w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., od 01.04.2013 r.  realizuje  projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Poddziałanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pod nazwą „TAJEMNICZY DOLNY ŚLĄSK – NAUCZYCIEL EDUKACJI REGIONALNEJ”.

Projekt zakłada wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej w zakresie Edukacji Regionalnej, która w szkole podstawowej posiada m.in. następujące cele:

  • poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,
  • rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej,
  • rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,
  • rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,
  • kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka,
  • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej,
  • rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny
  • poznanie własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego
  • kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich,
  • rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli zajmujących się kształceniem w zakresie edukacji regionalnej w klasach I-III zatrudnionych na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu oferujemy nauczycielom bezpłatne szkolenie realizowane  w formie wyjazdowej  w atrakcyjnych miejscowościach Dolnego Śląska, podczas którego nabiorą umiejętności jak w atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o:

I. walorach turystycznych Dolnego Śląska,
II. historii, zabytkach i pomnikach regionu,
III. sztuce regionalnej, zapomnianych obyczajach.
IV. osobach zasłużonych dla środowiska lokalnego i regionu- jak prezentować biografie wybitnych Dolnoślązaków;

przy wykorzystaniu nowoczesnych form prezentacji, pracy z mapami, budowie gier scenariuszowych (np. gry miejskie, terenowe).

Uczestnicy nauczą się, jak w dobie pokolenia Facebooka, trafiać do młodych ludzi w nowoczesny sposób- m.in. zaczynać od ciekawostki i wokół niej budować poważny przekaz.

Jedna edycja szkolenia (68 godzin) obejmuje 1 zjazd trzydniowy(1 x 20h) oraz  3 zjazdy dwudniowe(3 x 16h) i odbywa się w systemie weekendowym.

Każdy z modułów będzie zawierać elementy i kłaść nacisk na przygotowanie nauczycieli do pracy z niepełnosprawnymi odbiorcami. Przekazana im zostanie wiedza, w jaki sposób komunikować się z niepełnosprawnym uczniem, jak rozpoznawać jego potrzeby i szybko reagować na jego oczekiwania.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami szkolenia mogą zostać wyłącznie nauczyciele, którzy nie uzyskali wsparcia w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Działania 9.4 z EFS oraz projektów konkursowych w latach 2008-2011, zatrudnieni w szkołach na terenach wiejskich w województwie dolnośląskim.

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy nauczycieli i nauczycielki powyżej  50 roku życia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.stawymilickie.pl.

W celu zgłoszenia należy wypełnić druk i przesyłać skan mailem na adres: rekrutacja.pokl@stawymilickie.pl lub edukatorregionalny@stawymilickie.pl i wysłać go pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu wskazany poniżej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie oryginału dokumentu.

Stawy Milickie S.A.
Ruda Sułowska 20
56-300 Milicz

[hr]

logo-POKL-ue