Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

logo-ksu

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Poprzez realizowany projekt wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy z sektora MSP w procesie wprowadzania innowacji do praktyk ich działalności gospodarczej przez zapewnienie im dostępu do wystandaryzowanej, wysokiej jakości usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przez podmiot należący do Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług (KSI KSU).

Usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym w ramach niniejszego projektu obejmuje:
Etap I usługi - audyt innowacyjności

ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Etap II usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji

doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.

Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców

Z tytułu usług świadczonych w ramach projektu przez ARR „ARLEG” SA, w ramach wsparcia może wynosić w części obejmującej:

  1. audyt innowacyjności, do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji;
  2. audyt innowacyjności, do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony wyłącznie audyt innowacyjności;
  3. doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać rozwiązania technologicznego opracowanego wyłącznie na potrzeby tego przedsiębiorcy przez inny podmiot, w szczególności jednostkę naukową w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel;
  4. doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać gotowego rozwiązania technologicznego, w szczególności mającego postać maszyny lub urządzenia, jeżeli to rozwiązanie technologiczne, lub prawo do jego wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej zostały nabyte przez przedsiębiorcę od innego podmiotu niż jednostka naukowa, do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel.

Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców w ramach projektu stanowi pomoc de minimis.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2015 na terenie całego kraju.

KOORDYNATOR PROJEKTU

Krzysztof Zawadzki, tel. 76 852 30 15, krzysztof.zawadzki@arleg.eu

Przedsiębiorcy zainteresowani projektem proszeni są o kontakt z koordynatorem projektu lub poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


KSIKSU

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”