Aktywizacja rynku pracy

Okres realizacji projektu

01.10.2011 – 30.06.2013

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

AKTYWIZACJA RYNKU PRACY – Wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Celem projektu było ograniczenie napływu 570 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców i utrzymanie 314 osób na rynku pracy w okresie realizacji projektu.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU