PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako Lider Projektu realizuje projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA. Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)

 

Na dole strony zostały zamieszczone aktualne dokumenty projektowe: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz załącznikami.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

 

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę).

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 1402 przedsiębiorstwa z sektora MMŚP, 4120 osób pracujących w MMŚP, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w tym 486 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 1160 osób o niskich kwalifikacjach.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2016 – 31.07.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU: 43.524.945,59 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 36.996.022,79 zł

 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Efektem realizacji projektu będzie wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego i rozwojowego oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami firm.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz korzystania z Bazy Usług Rozwojowych,
 • Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP – od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej.

W projekcie przewidziano wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorców z sektora MMŚP – od 20% do 50% wartości danej usługi rozwojowej.

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH:

 • Dofinansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.
 • Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
 • Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia.
 • Natomiast średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.

UWAGA!

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018r. zmianie ulega wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu.
Kwota maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dotyczy umów zawartych po 1 marca 2018r.

 

Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
 • 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: http://www.innowacje. dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja rsi/rsi.pdf,
 • 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie
  z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-izielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/ ,
 • 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzeniabialych -i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/.

 

 

PARTNERZY PROJEKTU ORAZ ICH OBSZAR REALIZACJI:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.  [LIDER PROJEKTU]

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

BIURO LIDERA W LEGNICY
ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 77 wewn. 100, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

BIURO LIDERA W GŁOGOWIE
ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów
tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (powiat wrocławski i m. Wrocław)

BIURO PARTNERA:
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
tel. 71 736 63 02, e-mail: szkolenia@dawg.pl

 

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)

BIURO PARTNERA:
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki)

BIURO PARTNERA:
Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

 

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: jaworski i złotoryjski) oraz w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych)

BIURO PARTNERA:
Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
tel. 71 797 04 00, e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl
oraz
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Budynek nr 8
Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 71 797 04 00, e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

 

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski)

BIURO PARTNERA:

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl
 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA :

HARMONOGRAM WSPARCIA 23.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 21.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 20.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 19.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 16.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 15.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 14.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 13.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 12.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 09.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 08.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 07.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 06.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 05.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 02.03.2018

HARMONOGRAM WSPARCIA 01.03.2018