Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy jest organizacją działającą od ponad 20 lat na terenie Województwa Dolnośląskiego. Jednym z głównych obszarów działania naszej Spółki jest aktywne promowanie przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich działalności zaczynając od osób rozpoczynających prowadzenie własnej firmy (tzw. start-up) poprzez podmioty intensywnie rozwijające się po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji szukające nowych pomysłów i rozwiązań.

W swojej ofercie, zbudowanej na podstawie zgłaszanych potrzeb i oczekiwań uczestników rynku, zebraliśmy najbardziej efektywne i skuteczne instrumenty promocji przedsiębiorczości i wspierania firm. Staramy się pozyskiwać środki unijne na realizację celów statutowych, dlatego też część usług możemy  zaoferować bezpłatnie bądź za częściową odpłatnością.

INFORMUJEMY
Prowadzimy Punkty Konsultacyjne w Legnicy i Głogowie, które bezpłatnie informują o dostępnych dotacjach i innych formach wsparcia.

NASZE PROJEKTY

Punkt Informacyjno Kontaktowy RPO WD

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Legnicy

PUNKT KONSULTACYJNY ARR ARLEG S.A.

DORADZAMY
Prowadzimy kompleksową obsługę doradczą w ramach następujących pakietów

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, a w tym:

 • pomoc w zarejestrowaniu firmy,
 • przygotowanie biznes planu,
 • określenie możliwych źródeł finansowania,
 • przygotowywanie wniosków o dotację i pożyczkę.

Planowanie strategiczne, a w tym opracowanie:

 • strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • planów strategicznych
 • analiz rynkowych

Doradztwo inwestycyjne, a w tym:

 • analizę potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji
 • pomoc w określeniu możliwych źródeł finansowania inwestycji (dotacja, pożyczka, kredyt, leasing, fundusz inwestycyjny, itp.)
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji (wniosków o dotację/pożyczkę wraz załącznikami, w tym biznes planów, studium wykonalności inwestycji, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko)
 • pomoc w realizacji inwestycji, w tym pomoc przy procedurach wyboru wykonawcy lub dostawcy, nadzór i  monitorowe przebiegu inwestycji
 • pomoc w rozliczaniu środków zewnętrznych pozyskanyh na inwestycję

Doradztwo specjalistyczne w zakresie:

Ochrony środowiska, a w tym:

 • aktualnie obowiązujące przepisy prawne krajowe i unijne z zakresu ochrony środowiska,
 • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raport)
 • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURY 2000;
 • pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń na: emisję zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby, wytwarzanie i zbieranie odpadów, odzysk i recykling odpadów
 • propozycja przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, których realizacja spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, w tym emitowanych do powietrza, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyklingu oraz prowadzące do ograniczenia poziomu hałasu ze źródeł do obowiązujących norm
 • wdrażanie systemu ISO 14000
 • przygotowanie wniosków wraz z przeprowadzeniem odpowiedniej procedury administracyjnej w celu uzyskania lub aktualizacji pozwolenia zintegrowanego (BAT)
 • pomoc w pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska

informatyzacji, wykorzystania nowoczesnych technologii ICT oraz e-biznesu, a w tym:

 • regulacje prawne dotyczące informatyzacji i e-biznesu
 • analiza przedwdrożeniowa (audyt)
 • dobór narzędzi informatycznych (sprzęt, oprogramowanie) oraz dostawców
 • pomoc w pozyskaniu środków finansowych na informatyzację, technologię ICT, e-biznes

pozyskania kapitału na rynku niepublicznym, a w tym

 • analiza sytuacji spółki
 • opracowanie koncepcji pozyskania kapitału
 • doradztwo finansowe (w tym przygotowanie projekcji finansowych, analiz ekonomiczno-finansowych),
 • opracowanie symulacyjnej wyceny spółki
 • przygotowanie biznesu planu / memorandum informacyjnego
 • wyszukanie potencjalnych inwestorów
 • udział w negocjacjach z inwestorami

NASZE PROJEKTY

Pakiet usług proinnowacyjnych

 

Doradztwo proinnowacyjne, a w tym:

audyt innowacyjności

ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

doradztwo we wdrażaniu innowacji w tym:

 • pomoc w wyszukaniu innowacyjnych rozwiązań oraz doradztwo w ich wyborze,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktu z jednostką B+R,
 • wsparcie pozyskiwania ochrony praw własności przemysłowej w kraju i za granicą,
 • pomoc w pozyskaniu środków finansowych na wdrożenie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań.

stymulowanie kreatywności oraz wspieranie postaw innowacyjnych w przedsiębiorstwie , poprzez:

 • pomoc w wyzwoleniu kreatywności wśród pracowników firmy w zakresie zgłaszania innowacyjnych rozwiązań – warsztaty dla pracowników firm
 • wsparcie w kreowaniu innowacyjnych pomysłów w odniesieniu do prowadzonej działalności, których wdrożenie przyczyni się do rozwoju firmy

Wspieranie budowy sieci powiązań kooperacyjnych - klastrowów

 • organizacja i prowadzenie spotkań tematycznych dla grup przedsiębiorstw zainteresowanych utworzeniem inicjatywy klastrowej
 • pomoc w formalnym utworzeniu klastra
 • opracowanie dokumentów strategicznych klastra
 • pomoc w pozyskaniu środków finansowych na rozwój klastra

NASZE PROJEKTY

Pakiet usług proinnowacyjnych

Klastry powstałe przy wsparciu ARR ARLEG S.A.

DKM

FINANSUJEMY
Oferujemy wsparcie finansowe w ramach następujących funduszy:

SZKOLIMY
Oferujemy szkolenia i seminaria z wyżej wymienionych obszarów tematycznych.

Ważnym elementem działalności naszej Spółki jest podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych, które mają zwiększyć konkurencyjność Dolnego Śląska w stosunku do innych regionów Polski i Europy. Nasze działania skierowane są szczególnie na te sektory życia publicznego, których wsparcie przynieść może tworzenie nowych i wspieranie istniejących przedsięwzięć gospodarczych, kreowanie trwałych wartości ekonomicznych i społecznych oraz inspirowanie związków pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami.

Nasze działania w tym obszarze obejmują:

PROMOWANIE I INFORMOWANIE
Świadczymy bezpłatne usługi informacyjne w ramach Punktów Informacyjno-Kontaktowych ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

NASZE PROJEKTY

PIK RPO WD

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Legnicy

DORADZTWO INWESTYCYJNE
Aktywnie wspieramy jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i instytucje w procesie ubiegania się o środki finansowe z funduszy unijnych i innych dostępnych programów pomocowych.

Naszym klientom oferujemy:

 • pomoc w określeniu możliwych źródeł finansowaniainwestycji
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji (wniosek o dotację wraz załącznikami, w tym studium wykonalności inwestycji, analizy i prognozy finansowe, raport oddziaływania inwestycji na środowisko)
 • opiekę doradczą na etapie realizacji inwestycji i rozliczania pozyskanych środków

DORADZTWO STRATEGICZNE

Wszechstronnie i kompleksowo realizujemy usługi na rzecz samorządów terytorialnych w zakresie poprawy sprawnego rozwoju miast i gmin. Realizujemy działania związane z wypracowaniem dokumentów strategicznych min.:

 • Strategii Rozwoju Miast, Gmin, Powiatów
 • Planów Rozwoju Lokalnego
 • Planów Rewitalizacji
 • Planów Gospodarki Odpadami
 • Programów Ochrony Środowiska

WSPARCIE ROZWOJU REGIONU
Realizujemy szereg inicjatyw i projektów, których głównym celem jest wsparcie rozwoju regionu. Działania te niejednokrotnie realizowane są w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu naszego regionu, kraju oraz terenu całej Europy.

NASZE PROJEKTY  ZWIĄZANE ZE WSPARCIEM ROZWOJU REGIONU