Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy

O projekcie

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG Sp. z o.o., ARLEG SA, AGROREG SA oraz KARR SA. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (520 osób);
 • poradnictwo psychologiczne (120 osób);
 • szkolenia zawodowe (160 osób);
 • studia podyplomowe (60 osób);
 • staże zawodowe (120 osób);
 • dodatek relokacyjny (56 osób);
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe (272 osób) i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (208 osób).

Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.
Okres realizacji projektu: 26 m-cy, lipiec 2016 – listopad 2018
Całkowity budżet projektu: 12 156 320 PLN
Łączna wartość dofinansowania: 11 507 760 ,00 PLN

 

600_4

Formy wsparcia oferowane w projekcie

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)

2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej  połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowej

 • maksymalna kwota dotacji: 23 tys. zł.
 • wymagany wkład własny finansowy – 10% udzielonej dotacji
 • ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej

3. Szkolenia zawodowe

 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy
 • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych, dojazdu na szkolenia,
 • – osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie

4. Studia podyplomowe

 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł.
 • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
 • wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych

5. Staże zawodowe

 • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
 • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 tys. zł./ osobę
 • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty

6. Poradnictwo psychologiczne, ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy

7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej

 • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
 • kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę

Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:

 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km
 • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy

Dla kogo skierowane jest wsparcie

Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 • Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, która pozostaje bez zatrudnienia i utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.
 • Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
Jak zgłosić się do udziału w projekcie

Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO oraz DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają̨ wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu w Legnicy przy ul. Rataja 26 lub w Biurze Projektu w Głogowie przy ul. Budowlanych 6a.

Prosimy o zwrócenie uwagi jakie dokumenty należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego, by potwierdzić swój status do projektu. Może to być wypowiedzenie umowy o pracę, świadectwo pracy lub oświadczenia od pracodawcy (w przypadku, gdy osoba zainteresowana udziałem w projekcie jest na wypowiedzeniu albo dopiero na nim będzie lub w jej zakładzie pracy były zwolnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

 

Jeżeli osoba jest zainteresowana wsparciem na dofinansowanie działalności gospodarczej to wraz z formularzem i deklaracją musi złożyć WSTĘPNY OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – zał. 21.

 

Wszelkich informacji w sprawie projektu udzielają Punkty Konsultacyjne ARR ARLEG S.A.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. Rataja 26, 59-220 Legnica tel. +48 76 862 27 77, +48 76 862 35 22 wewn. 100

Biuro Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. Budowlanych 6a, 67-200 Głogów, tel. +48 76 35 68 91  wewn. 912

e-mail: aktywizacja@arleg.eu

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania