Akcelerator Innowacji

„Akcelerator innowacji” jest funduszem kapitału zalążkowego, działającym w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., inwestującym środki finansowe w innowacyjne pomysły biznesowe we wczesnych etapach ich rozwoju.

Fundusz skierowany jest do przedsiębiorców i pomysłodawców poszukujących nowoczesnych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

 

Fundusz dysponuje środkami finansowymi pozyskanymi  z wyjść kapitałowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ze spółek zawiązanych w ramach zakończonego projektu AKCELERATOR INNOWACJI W OPARCIU O POTENCJAŁ NAUKOWY I GOSPODARCZY DOLNEGO ŚLĄSKA, POIG Działanie 3.1.

 

O wsparcie Funduszu mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorcy posiadający  Innowacyjny Pomysł, który będą mogli zrealizować dzięki inwestycji Funduszu  w utworzoną w tym celu spółkę kapitałową.

 

Fundusz dokonuje inwestycji poprzez objęcie udziałów przez ARR „ARLEG” S.A.  w nowej spółce (poniżej 50%) powołanej wraz z Pomysłodawcą. Maksymalna wielkość inwestycji Funduszu w złotych wynosi równowartość 100.000 EUR. Strategia wejścia kapitałowego zakłada inwestowanie w przedsięwzięcie na okres nie dłuższy niż 5 lat, po którym Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG dokona  wyjścia kapitałowego.

 

Kapitał oferowany przez fundusz kapitału zalążkowego to kapitał długoterminowy (do 5 lat), z którego korzystanie nie jest obciążone bieżącą spłatą odsetek, co daje możliwość utrzymania płynności finansowej młodym, szybko rozwijającym się,  kapitałochłonnym spółkom.

 

Oferta Funduszu obejmuje:

  • wiedzę i doświadczenie ekspertów na etapie wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów
  • dofinansowanie nowego przedsięwzięcia do kwoty  100.000 euro
  • udział Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w nowopowstałej spółce poniżej 50%
  • maksymalny okres zaangażowania kapitałowego ARR ARLEG S.A. w przedsięwzięcie – 5 lat

 

 

Wyjście kapitałowe Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG nastąpi poprzez:

 

  • sprzedaż udziałów/akcji wspólnikowi;
  • sprzedaż udziałów/akcji inwestorowi zewnętrznemu / innemu funduszowi inwestycyjnemu;
  • emisję akcji spółki na rynku New Connect.

 

 

 

Jak to działa w praktyce?

Najciekawsze innowacyjne pomysły zgłoszone do ARR „ARLEG” S.A. i pozytywnie ocenione, zostaną objęte preinkubacją,  która ma na celu zbadanie innowacyjnego rozwiązania pod kątem możliwości jego komercjalizacji i zasadności utworzenia przez ARR „ARLEG” S.A.  z Pomysłodawcą  spółki kapitałowej.

Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym, które z sukcesem zakończą proces preinkubacji,   mogą liczyć na zasilenie kapitałowe do kwoty 100 000 euro poprzez utworzenie spółki z ARR „ARLEG” S.A. na bazie preinkubowanych koncepcji biznesowych.

 

 

 Biuro Funduszu

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.

M. Rataja 26, 59-220 Legnica, Tel. 76 862 27 77

e-mail: akcelerator@arleg.eu