Akcelerator Innowacji

„Akcelerator innowacji” jest funduszem kapitału zalążkowego, działającym w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., inwestującym środki finansowe w innowacyjne pomysły biznesowe we wczesnych etapach ich rozwoju.

Fundusz skierowany jest do przedsiębiorców i pomysłodawców poszukujących nowoczesnych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

 

Fundusz dysponuje środkami finansowymi pozyskanymi  z wyjść kapitałowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ze spółek zawiązanych w ramach realizowanego w latach 2009-2015   projektu AKCELERATOR INNOWACJI W OPARCIU O POTENCJAŁ NAUKOWY I GOSPODARCZY DOLNEGO ŚLĄSKA, POIG Działanie 3.1.

 

O wsparcie Funduszu mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorcy posiadający  Innowacyjny Pomysł, który będą mogli zrealizować dzięki inwestycji Funduszu  w utworzoną w tym celu spółkę kapitałową.

 

Fundusz dokonuje inwestycji poprzez objęcie udziałów przez ARR „ARLEG” S.A.  w nowej spółce (poniżej 50%) powołanej wraz z Pomysłodawcą. Maksymalna wielkość inwestycji Funduszu w złotych wynosi równowartość 150.000 EUR.

Wartość udziałów lub akcji nabytych przez Pomysłodawcę i/lub inwestora zewnętrznego w spółce utworzonej z ARR „ARLEG” S.A. musi być wyższa niż 50% akcji lub udziałów tej spółki. Wymaganym jest, aby  Pomysłodawca wniósł do nowotworzonej spółki wkład własny w formie pieniężnej na poziomie minimum  10% akcji lub udziałów spółki.

Strategia wejścia kapitałowego zakłada inwestowanie w przedsięwzięcie na okres nie dłuższy niż 5 lat, po którym Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG dokona  wyjścia kapitałowego.

 

Kapitał oferowany przez fundusz kapitału zalążkowego to kapitał długoterminowy (do 5 lat), z którego korzystanie nie jest obciążone bieżącą spłatą odsetek, co daje możliwość utrzymania płynności finansowej młodym, szybko rozwijającym się,  kapitałochłonnym spółkom.

 

Oferta Funduszu obejmuje:

 • wiedzę i doświadczenie ekspertów na etapie wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów
 • dofinansowanie nowego przedsięwzięcia do kwoty  150.000 euro
 • udział Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w nowopowstałej spółce poniżej 50%
 • maksymalny okres zaangażowania kapitałowego ARR ARLEG S.A. w przedsięwzięcie – 5 lat

 

 

Wyjście kapitałowe Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG nastąpi poprzez:

 

 • sprzedaż udziałów/akcji wspólnikowi;
 • sprzedaż udziałów/akcji inwestorowi zewnętrznemu / innemu funduszowi inwestycyjnemu;
 • emisję akcji spółki na rynku New Connect.

 

 

 

Jak to działa w praktyce?

Najciekawsze innowacyjne pomysły zgłoszone do ARR „ARLEG” S.A. i pozytywnie ocenione, zostaną objęte preinkubacją,  która ma na celu zbadanie innowacyjnego rozwiązania pod kątem możliwości jego komercjalizacji i zasadności utworzenia przez ARR „ARLEG” S.A.  z Pomysłodawcą  spółki kapitałowej.

Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym, które z sukcesem zakończą proces preinkubacji,   mogą liczyć na zasilenie kapitałowe do kwoty 150 000 euro poprzez utworzenie spółki z ARR „ARLEG” S.A. na bazie preinkubowanych koncepcji biznesowych.

 

 

 Biuro Funduszu

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.

M. Rataja 26, 59-220 Legnica, Tel. 76 862 27 77

e-mail: akcelerator@arleg.eu

Wydarzenia i ogłoszenia w ramach projektu AKCELERATOR INNOWACJI
 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza  z dniem 1 lutego  2018 r. NABÓR WNIOSKÓW w ramach Funduszu AKCELERATOR INNOWACJI Fundusz oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym mogą liczyć na zasilenie kapitałowe poprzez utworzenie przez ARR „ARLEG” S.A. z Pomysłodawcą spółki, w której ARR „ARLEG” S.A.  obejmie udziały do kwoty......

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza  z dniem 2 czerwca 2017 r. NABÓR WNIOSKÓW w ramach Funduszu AKCELERATOR INNOWACJI Fundusz oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym mogą liczyć na zasilenie kapitałowe poprzez utworzenie przez ARR „ARLEG” S.A. z Pomysłodawcą spółki, w której ARR „ARLEG” S.A.  obejmie udziały do kwoty......

Akcelerator Innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka