ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

12:40 21 Lipiec w Aktualności

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 21 lipca otrzymała zgodę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wprowadzenie zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w informacji o projekcie: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opisem głównych zmian znajdującym się poniżej:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

§ 2 Definicje, ust. 21 – zmiana danych teleadresowych biur projektu
§ 4 Proces rekrutacji – zmiana zapisów
§ 10 Umowa o przyznaniu wsparcia – zmiana zapisów
§ 11 Rozliczenie otrzymanych środków finansowych – zmiana zapisów
§ 13 Pomoc de minimis / pomoc publiczna – zmiana zapisów
Załączniki do Regulaminu:
Usunięto załącznik nr 2 do Regulaminu (Dane uczestnika usługi rozwojowej)
Dotychczasowy Załącznik nr 3 (Wzór umowy o przyznaniu wparcia) otrzymał numer 2
 
Formularz zgłoszeniowy
Zmieniono instrukcję wypełniania formularza zgłoszeniowego
Zmodyfikowano tabelę określającą wysokość wsparcia w ramach projektu w przypadku pomocy de minimis
Wprowadzono tabelę określającą wysokość wsparcia w ramach projektu w przypadku pomocy publicznej
Zmodyfikowano tabelę określającą informacje o usłudze rozwojowej
Zmodyfikowano tabelę określającą wnioskowaną wartość usługi rozwojowej
Zmodyfikowano zapisy Oświadczeń pod formularzem zgłoszeniowym
Zmodyfikowano tabelę z wykazem załączników do formularza zgłoszeniowego
Zmieniono numer dotychczasowego załącznika 3 na 3A – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wprowadzono załącznik nr 3B – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Wprowadzono załącznik nr 4  – Karta usługi rozwojowej z systemu BUR. Do formularza należy załączyć wydruki kart z Systemu BUR wszystkich usług rozwojowych wymienionych w tabeli Informacje o usłudze rozwojowej
Wprowadzono załącznik nr 5 – Dane uczestnika usługi rozwojowej i zmodyfikowano jego zapisy.
Zmodyfikowano kartę weryfikacji formalnej i kwalifikowalności przedsiębiorstwa.
 
Umowa o przyznaniu wsparcia
Komparycja umowy – zmiana zapisów
§ 2 Przedmiot i termin realizacji usług rozwojowych – zmiana zapisów
§ 4 Wartość dofinansowania – zmiana zapisów
§ 5 Warunki refundacji kosztów usług rozwojowych
§ 7 pomoc de minimis / pomoc publiczna
§ 8 Zmiana umowy
Załączniki do umowy:
Usunięto Ofertę z BUR jako załącznik do umowy
Usunięto dotychczasowy załącznik nr 2 Wykaz uczestników korzystających z usługi rozwojowej
Usunięto dotychczasowy załącznik nr 3 Rozliczenie wsparcia
Wprowadzono jako załącznik nr 1 Wykaz usług rozwojowych i uczestników
Dotychczasowy Załącznik nr 4 Promesa otrzymał numer 2 i nazwę Wzór promesy
 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami zgłoszeniowymi i zapraszamy do udziału w projekcie.