Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferenyjnej

Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferenyjnej

23:19 22 Wrzesień w Zapytania ofertowe

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizując projekt „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr U-POIG.05.02.00-00-029/10-02, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: