Zapytanie cenowe na zapewnienie noclegów

Zapytanie cenowe na zapewnienie noclegów

11:36 03 Wrzesień w Zapytania ofertowe

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizując projekt „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr U-POIG.05.02.00-00-029/10-02, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Załączniki:

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej (wypełniając niniejszy formularz) i dostarczyć do dnia 08.09.2014 r. do godz. 16.00 do siedziby zamawiającego:

Miejsce realizacji usługi : Rzeszów

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO