ZMIANA TREŚCI ogłoszenia o nr sprawy: 9/8.5/BK/2018 r. z dnia 22.03.2018 r. w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym”dla 1 uczestnika.

ZMIANA TREŚCI ogłoszenia o nr sprawy: 9/8.5/BK/2018 r. z dnia 22.03.2018 r. w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym”dla 1 uczestnika.

11:48 22 Marzec w Aktualności, Zapytania ofertowe

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje jak poniżej:

ZMIANA TREŚCI ogłoszenia o nr sprawy: 9/8.5/BK/2018 r. z dnia 22.03.2018 r. w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym” dla 1 uczestnika.

UWAGA! W dniu 23.03.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w treści ogłoszenia zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej w Bazie Konkurencyjności w dniu 22.03.2018 r. – pod numerem 1098256, na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w zakresie – organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym” dla 1 uczestnika, wprowadzając zmianę w postaci nazwy szkolenia zawodowego, mianowicie Zamawiający dokonał zmiany w tytule wprowadzając zapis pn.: „Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany”.

Zmianie uległa nazwa (tytuł) szkolenia zawodowego, poprzez wprowadzenie zapisu w zakresie organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w postaci tytułu pn.: „Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany”.

W sekcji załączniki niniejszego ogłoszenia znajdują się zmienione dokumenty w postaci zapytania ofertowego wraz z załącznikami ze zmienioną nazwą (tytułem) szkolenia zawodowego, które brzmi „Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany”.

Zmiana nazwy Zapytania Ofertowego oraz załączniki zostały upublicznione w dniu 23.03.2018 r. na stronie internetowej w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1098256, na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Treść zmiany ogłoszenia – 23.03.2018 r

Zmiana Zapytanie ofertowe Kurs j. ang. – poziom średniozaawansowany – 23.03.2018 r

Zmiana Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1 – 23.03.2018 r

Zmiana Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – załącznik nr 2 – 23.03.2018 r

Zmiana Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3 – 23.03.2018 r

Wybór oferty Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany 05.04.2018

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym” dla 1 uczestnika.

Nr sprawy: 9/8.5/BK/2018

Zapytanie ofertowe Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanymy 22.03.2018

Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3