Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie początkującym komunikacyjnym ” dla 5 uczestników.

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie początkującym komunikacyjnym ” dla 5 uczestników.

13:34 23 Luty w Aktualności, Zapytania ofertowe

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie początkującym komunikacyjnym ” dla 5 uczestników.

Zapytanie ofertowe Język angielski na poziomie początkującym komunikacyjnym 23.02.2018

Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3

Wybór oferty Język angielski na poziomie początkującym komunikacyjnym 08.03.2018