Projekt FIRECE

Czas realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2020
Całkowity budżet projektu: 1.872.633,00 Euro, z czego:
Wkład ERDF: 1.542.138,35 Euro
Suma wkładu własnego Partnerów: 330.494,65 Euro

Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon energy transition in Central Europe – CE1131 FIRECE

PROJEKT FIRCE to międzynarodowa inicjatywa współfinansowana ze  środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE (Interreg Europa Środkowa):

PRIORYTET 2 Energia – Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych ( Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE)

Cel szczegółowy: 2.2 Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu (2.2 to improve territorial based low-carbon energy planning strategies and policies supporting climate change mitigation)

Głównym celem projektu FIRCE jest poprawa zdolności sektora publicznego i podmiotów powiązanych do planowania terytorialnie strategii niskoemisyjnych w ramach regionalnych planów energetycznych, wspierających niskoemisyjne przejście na energię tradycyjnego sektora przemysłowego w celu osiągnięcia regionalnych celów w zakresie oszczędności energii określonych zgodnie z Prawodawstwem UE i krajowym.  Celem będzie uzyskanie wsparcia władz regionalnych, agencji energetycznych i regionalnych agencji finansowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych instrumentów finansowych, w szczególności skierowanych na zapewnienie inwestycji w zakresie oszczędności energii i planów projektowych opracowanych przez MŚP. Jednocześnie procedura oceny będzie sprawdzać jakość inwestycji i projektów opracowanych przez MŚP w celu optymalizacji zasobów i osiągnięcia wyznaczonych celów.

Projekt odnosi się do konkretnego celu, ponieważ będzie wspierać sektor publiczny w planowaniu i zarządzaniu instrumentami umożliwiającymi osiągnięcie celów oszczędnościowych. Wdrożenie innowacyjnych instrumentów finansowych oraz ocena projektów przedłożonych przez MŚP w zakresie oszczędności energii przyczynią się do osiągnięcia wskaźników zawartych w regionalnych planach energetycznych. Wreszcie, projekt przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie oszczędzania energii planowanych na szczeblu światowym i unijnym.

 

Liderem Projektu jest włoski Partner Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Venice, Rovigo Delta Lagunare.

 

Partnerzy:

 

 

 • PP2: Network for Energy & Environmental Technology (Lipsk, Niemcy)PP3: Emilia – Romagna Region (Bolonia, Włochy)
 • PP4: South Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (Pecz, Węgry)
 • PP5: Technology Promotion Burgenland Ltd. (Eisenstadt, Austria)
 • PP6: Innovation Financing Unit (Lipsk, Niemcy)
 • PP7: Regional Development Agency ARLEG S.A. in Legnica (Legnica, Polska)
 • PP8: Lubelskie Voivodeship (Lublin, Polska)
 • PP9: IRENA – Istrian Regional Energy Agency L.t.d (Labin, Chorwacja)
 • PP10: ENVIROS Ltd. (Praga, Czechy).

W projekt będzie zaangażowanych dodatkowo 5 Partnerów Stowarzyszonych.

Główne rezultaty projektu to:

 • ponadnarodowa strategia wdrażania systemów finansowych i oceny inwestycji ze środków publicznych dla przemysłu;
 • silne działanie na rzecz wymiany wiedzy skierowane do regionalnych operatorów wraz ze szkoleniami organizowanymi w 9 różnych regionach;
 • metodologia wspierająca wykorzystania wspólnych zidentyfikowanych systemów finansowych oraz narzędzie dostępne online dla lokalnych podmiotów w celu oceny jakości inwestycji.

 

Projekt będzie wdrażał:

 • 2 działania pilotażowe w 9 różnych regionach: 6 regionów opracuje analizę ex ante i przeprowadzi badania dotyczące możliwości innowacyjnych instrumentów finansowych w obecnym lub nowym okresie programowania EFRR; 5 regionów przetestuje narzędzie do oceny projektów i inwestycji wspieranych ze środków publicznych w ramach regionalnych planów energetycznych.

Silna akcja przenoszenia zapewni rozpowszechnianie wyników i ich trwałość. Regiony uczestniczące w projekcie różnią się w znacznym stopniu finansowym wsparciem dla rynku energii odnawialnej, więc podejście projektu zachęci do wzajemnego uczenia się i współpracy.

 

Projekt FIRECE składa się z 4 pakietów roboczych:

 1. Zarządzanie.
 2. Temat T1: Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania regionalnymi planami energetycznymi i opracowywania planu FIRECE.
 3. Temat T2: Wdrażanie instrumentów, działania związane z testowaniem
  i transferowalnością.
 4. Komunikacja, związana z upowszechnianie informacji o projekcie i jego wyników.

 

Podsumowując, FIRECE przyczyni się do upowszechniania wiedzy i kompetencji wśród podmiotów regionalnych w celu wykorzystania i optymalizacji zasobów finansowych. Ponadto FIRECE określi – a jest to konieczne ze względu na brak konkretnych dokumentów – specjalne systemy i procedury finansowe, które pomogą operatorom w finalizacji planów energetycznych i osiągnięciu zaplanowanych celów w zakresie oszczędności energii.

 

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU UDZIELA:

Pani Iwona Hajduk

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy,

ul. Macieja Rataja 26

tel.  76 862 27 77 wew. 340

e-mail: iwona.hajduk@arleg.eu

Pani Agnieszka Sip

oddział w Głogowie

ul. Budowlanych 6a

tel. 76 835 68 91 wew. 915

e-mail: agnieszka.sip@arleg.eu

AKTUALNOŚCI PROJEKTU
 • Spotkanie Grupy roboczej FIRECE

   W dniach 14 – 15 września 2017r.  w Wenecji we Włoszech Lider Projektu zorganizował pierwsze spotkanie w ramach projektu FIRECE.   Podczas pierwszego dnia spotkania omówiono główne cele i rezultaty jakie mają zostać osiągnięte w ramach projektu FIRECE. Zaprezentowano i dyskutowano nt. działań dotyczących zarządzania w projekcie, oraz związanych z promocją projektu i komunikacją pomiędzy Partnerami. Ponadto wybrani Partnerzy zaprezentowali......

 • PROMOCJA PROJEKTU FIRECE W GAZECIE WYBORCZEJ

  Dnia 13 października 2017r. w Gazecie Wyborczej na Dolnym Śląsku pt. Miasta Idei-Gazeta Samorządów został opublikowany komunikat prasowy dotyczący rozpoczęcia realizacji projektu FIRECE przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy we współpracy z 9 Partnerami z Europy Środkowej. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym komunikatem prasowym:    ...