Okres realizacji projektu

okres realizacji

Kategoria
Obecnie realizowany
Opis projektu

Fundusz Pożyczkowy post-JEREMIE ARR „ARLEG” S.A. oferuje Przedsiębiorcom środki  finansowe,  pochodzące  z  wkładu wniesionego  w  ramach  RPO  WD  na  lata  2007-2013  do  instrumentu  inżynierii  finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwrócone i pozostałe po wykonaniu zobowiązań  wynikających  z  umowy  o  dofinansowanie  projektu  „Dolnośląski  Fundusz Powierniczy”, łączącej Województwo Dolnośląskie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest beneficjentem i menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego ( DFP), tj. środki niezaangażowane  w  umowy  z  MŚP  oraz  środki  pochodzące ze  zwrotów  od  MŚP,  przekazane Dolnośląskiemu  Funduszowi  Rozwoju sp.  z o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  jako Organizatorowi  przez  Województwo  Dolnośląskie  reprezentowane  przez  Zarząd  Województwa Dolnośląskiego.