Projekt – Jeremie

Okres realizacji projektu

od października 2013

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. działa jako Pośrednik Finansowy na podstawie Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.4/2013/DFP/7/150 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w dniu 21.10.2013r.

Pożyczki są udzielane w ramach Inicjatywy Jeremie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych ARR ARLEG S.A.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy. Inicjatywa zapewnia dostęp do finansowania działalności gospodarczej na warunkach korzystniejszych niż w instytucjach komercyjnych.

WIĘCEJ O PROJEKCIE