Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej

13:12 16 Grudzień w Aktualności, Zapytania ofertowe

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. Dostawa infrastruktury informatycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Załączniki:

Zmiany 23.12.2016:

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.01.2017

Załącznik nr 3 do informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie_dot_grupy_kapitalowej

Sprostowanie z dnia 10-01-2017 do informacji z otwarcia ofert

 

23.I.2017-Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania