Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej”

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej”

17:38 20 Luty w Aktualności

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. Dostawa infrastruktury informatycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników. Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

Załączniki: