OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

17:48 17 Maj w Aktualności

do wspólnej realizacji projektu w ramach
konkursu nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP
Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARLEG” S.A.

  1. M. Rataja 26, 59-220 Legnica

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240, 1767),

ogłasza otwarty nabór Partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr  RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw        i przedsiębiorców z sektora MMŚP dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Pobierz