OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

17:32 06 Grudzień w Aktualności

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i Lokalnych Grup Działania (LGD),

 

do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARLEG” S.A  ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica

 

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240, 1767),

 

ogłasza otwarty nabór Partnera

 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2016 roku do godziny 10:00.

 

Do pobrania