O Agencji

Misją ARR „ARLEG” S.A. jest wzmacnianie konkurencyjności regionu przez aktywne działanie na rzecz:

 • rozwoju gospodarczego subregionu legnickiego
 • rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • rozwoju samorządów terytorialnych
 • aktywnego działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia
 • upowszechniania standardów Unii Europejskiej

szczególnie we wszystkich działaniach ukierunkowanych na zrównoważony rozwój regionalny.

Działania ARR „ARLEG” S.A. kierowane są szczególnie na sektory życia publicznego, których wsparcie przynieść może tworzenie nowych i wspieranie istniejących przedsięwzięć gospodarczych, kreowanie trwałych wartości ekonomicznych i społecznych oraz inspirowanie związków pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Ważnym elementem działalności jest podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych, które mają zwiększyć konkurencyjność Dolnego Śląska w stosunku do innych regionów Polski i Europy.

Strategicznym celem Spółki jest stworzenie ekspansywnego podmiotu doradczo – biznesowego, o ugruntowanej pozycji wśród samorządów i podmiotów gospodarczych, o rozwiniętych kontaktach zagranicznych, zdolnego aktywnie uczestniczyć w przekształcaniu subregionu legnickiego w dynamiczny obszar o wysokiej konkurencyjności z wykwalifikowaną kadrą o zdywersyfikowanej strukturze dochodów.

Do podstawowych celów spółki należą:

 • współpraca z samorządami terytorialnymi i sektorem organizacji pozarządowych,
 • przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie standardów i norm zgodnych z wymogami europejskimi,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania rozwoju poprzez m.in. obsługę programów pomocowych,
 • wspieranie procesów restrukturyzacji regionu,
 • podnoszenie poziomu nauczania i doradztwa,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych,
 • inspirowanie partnerskich związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju lokalnego,
 • tworzenie i zarządzanie inkubatorami przedsiębiorczości, inkubatorami technologicznymi, parkami technologicznymi, parkami przemysłowymi,
 • inwestorstwo zastępcze.

Obszarem działania ARR „ARLEG” jest Województwo Dolnośląskie, w tym głównie teren byłego województwa legnickiego.

Data Założenia

8 października 1991 roku. Osobowość prawną Agencja Rozwoju Regionalnego „ ARLEG ” S.A. uzyskała 4 listopada 1991 roku (zarejestrowana dnia 18 grudnia 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000073983).

Dane Spółki

Forma: spółka akcyjna

Kapitał zakładowy  6.120.100,00 zł

NIP 691-020-24-65

REGON 390029346

Zarząd Spółki

Prezes zarządu – Łukasz Puźniecki

Członek zarządu – Jacek Kaszuba

Media