Informacja z dnia 13-04-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Certified Penetration Testing Engineer (bezpieczeństwo IT)” dla 1 uczestnika

Informacja z dnia 13-04-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Certified Penetration Testing Engineer (bezpieczeństwo IT)” dla 1 uczestnika

11:28 13 Kwiecień w Aktualności, Zapytania ofertowe

Informacja z dnia 13-04-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 28.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1099815, na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Certified Penetration Testing Engineer (bezpieczeństwo IT)” dla 1 uczestnika.                  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 28.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1099815, na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Certified Penetration Testing Engineer (bezpieczeństwo IT)” dla 1 uczestnika tj. w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 11 kwietnia 2018 r. godz. 14:00.

Unieważnienie postępowania 13.04.2018