Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru Legnicko-Głogowskiego

Przedmiotem projektu pn. „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru Legnicko-Głogowskiego” jest realizacja działań mających na celu wsparcie 61 MSP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) i MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

 

W skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji wchodzą gminy: miejskie – Chojnów, Głogów, Jawor, Lubin, Legnica; wiejskie – Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Marciszów, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pęcław, Radwanice Rudna, Ruja, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Żukowice, oraz miejsko-wiejskie – Bolków, Chocianów, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa.

 

Wsparcie MSP obejmie:

 • udzielanie konsultacji dotyczących możliwości skorzystania z dofinansowania na usługi doradcze (min. dot. wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu)
 • pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej
 • pomocy w wyborze wykonawcy
 • dostarczenie środków finansowych (grantów) na skorzystanie z usług doradczych.

W ramach projektu zaplanowano udzielanie grantów wyłącznie na koszty specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.  Zgodnie z przeprowadzoną analizą przez Wnioskodawcę i partnerów projektu zidentyfikowano zapotrzebowanie MSP na usługi doradcze z następujących zakresów:

 • wsparcie początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • wdrażanie specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenie strategii zarządzania ryzykiem;
 • wdrażanie systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np.FSC/PEFC, SBP i in.);
 • doradztwo prawno-podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;
 • doradztwo proinnowacyjne w obszarze kreowania i wspierania postaw innowacyjnych, audytów innowacyjności,
 • pomoc we wdrażaniu innowacji i nowych technologii, pomoc w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowo –badawczymi;
 • doradztwo w obszarze budowy sieci kooperacyjnych, w tym inicjatyw klastrowych;
 • doradztwo w obszarze promocji, marketingu i sprzedaży, public relations, brandingu;
 • analizy i badania rynku;
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich;
 • doradztwo strategiczne (m.in. zmiana modelu biznesowego, strategia konkurencji, wdrożenie strategii)
 • HR (nie mający charakteru ciągłego ani okresowego).

Wartość dofinansowania: średnio 31.791,84 zł, maksymalnie 150.000,00 zł na jedno przedsiębiorstwo

Okres realizacji projektu: 2017.09.01 –  2019.08.31

Kwota dofinansowania w formie grantów dla MSP: 1 939 302,20 zł

Poziom dofinansowania: max 85%

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, dz. 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Projekt  „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

aktualności projektu
Projekt realizowany w partnerstwie

LIDER:

Partnerzy: