Fundusz Pożyczkowy post-JEREMIE ARR „ARLEG” S.A. oferuje Przedsiębiorcom środki  finansowe,  pochodzące  z  wkładu wniesionego  w  ramach  RPO  WD  na  lata  2007-2013  do  instrumentu  inżynierii  finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwrócone i pozostałe po wykonaniu zobowiązań  wynikających  z  umowy  o  dofinansowanie  projektu  „Dolnośląski  Fundusz Powierniczy”, łączącej Województwo Dolnośląskie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest beneficjentem i menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego ( DFP), tj. środki niezaangażowane  w  umowy  z  MŚP  oraz  środki  pochodzące ze  zwrotów  od  MŚP,  przekazane Dolnośląskiemu  Funduszowi  Rozwoju sp.  z o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  jako Organizatorowi  przez  Województwo  Dolnośląskie  reprezentowane  przez  Zarząd  Województwa Dolnośląskiego.  Środki finansowe mają charakter publiczny i są wydatkowane na zasadach rynkowych na rzecz Pożyczkobiorcy jako MŚP w ramach celu, o którym mowa w art. 78 ust. 7 rozporządzenia nr 1083/2006.  Źródłem  środków  jest  Dolnośląski  Fundusz  Rozwoju  sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o numerach KRS 0000415829, NIP 8971782009 oraz REGON 021856029, dla której akta rejestrowe zawierające dokumentację spółki prowadzi Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia – Fabrycznej  we  Wrocławiu  VI  Wydział  Gospodarczy, („Organizator”).

Podstawowe parametry produktów finansowych oferowanych ze środków Funduszu Pożyczkowego post-JEREMIE:

PARAMETRY POŻYCZKI POŻYCZKA 1 POŻYCZKA 2
Adresat MŚP z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą  na terenie województwa dolnośląskiego MŚP z siedzibą lub prowadzące produkcyjną działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego
Maksymalna kwota pożyczki 100.000,00 zł 250.000,00 zł
Przeznaczenie pożyczki Wydatki bieżące Wydatki związane
z działalnością produkcyjną :1.     materiały , surowce2.     urządzenia, narzędzia3.     usługi;4.     koszty pracy5.     inne
Okres spłaty pożyczki do 12 miesięcy[1] do 12 miesięcy[2]
Prowizja 3,00% 2,00%
Maksymalny okres karencji do 11 miesięcy do 11 miesięcy
Oprocentowanie minimalne
w skali roku
od 3,03 % (1,83% + 1,00% + 0,2%)[3] od 2,83 % (1,83 % +1,00 %)[4]
Weryfikacja przeznaczenia pożyczki Oświadczenie Faktury zakupu lub inne równoważne dokumenty
Zabezpieczenie pożyczki obligatoryjnie weksel in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie przedsiębiorcą np: poręczenie cywilne i wekslowe osób trzecich, przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka na nieruchomości) obligatoryjnie weksel in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie przedsiębiorcą np: poręczenie cywilne i wekslowe osób trzecich, przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka na nieruchomości)
Ilość udzielonych pożyczek dla jednego MŚP 1

[1] Może nastąpić jednorazowe Odnowienie pożyczki o maksymalnie 12 miesięcy. Odnowienie pożyczki poprzedzone ponowną analizą ryzyka wraz z weryfikacją i aktualizacją zabezpieczeń. Warunkiem odnowienia jest brak wymaganych zaległości po stronie MŚP, którego dotyczy dana pożyczka.
[2] Może nastąpić dwukrotne odnowienie pożyczki, każdorazowo na okres nie dłuższy niż 12 –cy.
Odnowienie pożyczki poprzedzone ponowną analizą ryzyka wraz z weryfikacją i aktualizacją zabezpieczeń. Warunkiem odnowienia jest brak wymaganych zaległości po stronie MŚP, którego dotyczy dana pożyczka oraz spełnienie Kryterium Przychodowego (wzrost przychodu osiągniętego przez MŚP co najmniej o równowartość 10% kwoty pożyczki w ostatnich 10 pełnych miesiącach od dnia uruchomienia pożyczki).
[3] Stopa procentowa składa się ze stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską oraz marży. Na dzień 01.06.2016 r. wysokość stopy bazowej dla Polski wynosi 1,83% w stosunku rocznym, natomiast minimalna wysokość marży wynosi 1%. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność do 1 roku minimalna wysokość marży wynosi 4%. Wysokość marży ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r.)
[4] W przypadku, jeżeli Pożyczkobiorca korzystający z pożyczki nr 2 nie wykaże wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, oprocentowanie pożyczki ulega podwyższeniu do wysokości przewidzianej dla Pożyczek nr 1. Podwyżka oprocentowania dotyczy całego okresu od momentu zawarcia

 

dfr-2

O udzielenie pożyczki (pożyczki 1, pożyczki 2) może ubiegać się Przedsiębiorca spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem spełniającym przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., w tym nie jest przedsiębiorstwem powiązanym albo partnerskim względem przedsiębiorstwa, które otrzymało pożyczkę ze Środków lub ze Środków post-JEREMIE przyznanych innemu pośrednikowi finansowemu;
 2. posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego,
 3. nie zachodzi wobec niego sytuacja, że z mocy art. 18 § 2 k.s.h. bądź przepisów odrębnych reprezentanci tego podmiotu nie mogą wykonywać reprezentacji lub został prawomocnie orzeczony wobec niego bądź wobec podmiotu go reprezentującego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bądź zakaz pełnienia funkcji w organach osób prawnych lub podmiotów,
 4. nie została wydana ze skutkiem wobec niego decyzja Komisji Europejskiej o nakazie zawieszenia, tymczasowej windykacji lub windykacji pomocy lub sąd nie orzekł wobec niego o zwrocie pomocy udzielonej z naruszeniem art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE, nie pozostaje stroną takich postępowań, a także nie istnieje uzasadnione podejrzenie, że została mu bezprawnie udzielona pomoc państwa, jak również nie jest wyłączony z mocy przepisów odrębnych, aktu stosowania prawa lub czynności prawnej z otrzymywania środków publicznych, w tym środków publicznych przyznawanych w Konkursie,
 5. nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu sekcji 2.2. Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01, Dz.U. C 249 z 31.7.2014, str. 1—28),
 6. nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, w tym nie jest objęty obowiązkiem zwrotu dotacji, w tym dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także gdy jest objęty obowiązkiem zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, gdy środki te zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, zostały wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych lub w normie prawa, która zastąpiłaby ten przepis lub zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 7. nie pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego jakiegokolwiek typu, naprawczego, restrukturyzacyjnego jakiegokolwiek typu, postępowania egzekucyjnego skierowanego do jego przedsiębiorstwa, pod nadzorem kuratora, nadzorcy albo zarządcy, a także wtedy, gdy jego organy nie są obsadzone w sposób wystarczający do reprezentacji,
 8. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe albo postępowanie karne lub karne skarbowe w tym przedmiocie przeciwko niemu zostało warunkowo umorzone, przy czym punkt niniejszy obejmuje również podmioty go reprezentujące, a także stosuje się wtedy, gdy podmiot ten prawomocnie poniósł odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 9. nie otrzymał nie wcześniej nie wystąpił o otrzymanie innej pożyczki ze Środków przekazanych przez Organizatora Pośrednikowi Finansowemu lub innym pośrednikom finansowym.

 

 

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów,
 2. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
 3. cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą Przedsiębiorcy.

 

Pożyczki będą udzielane po ustanowieniu zabezpieczeń.