Projekt CLUSTER-CORD

CLUSTERS AND COOPERATION FOR REGIONAL DEVELOPMENT IN CENTRAL EUROPE

Projekt CLUSTERS – CORD jest przedsięwzięciem międzynarodowym realizowanym przez 10 instytucji okołobiznesowych działających w różnych krajach Unii Europejskiej.

Międzynarodowa strona projektu: http://clusterscord.eu

[rule type=”light”]

 • Liderem projektu jest Agencja Regionalnego Rozwoju USTI REGION (Czechy).

Pozostali partnerzy to:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., Legnica (Polska)
 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Bielsko Biała (Polska)
 • Centrum Badań, Innowacji i Rozwoju Regionalnego (Czechy)
 • Agencja Rozwoju Regionalnego CELJE Sp. z o.o. (Słowenia)
 • Piestańska Agencja Rozwoju Regionalnego TTSK (Słowacja)
 • Korporacja Rozwoju Gospodarczego Regionu Stuttgart (Niemcy)
 • Spółka Rozwoju Regionalnego MID-PANNON (Węgry)
 • Izba Gospodarcza Górnej Austrii (Austria)
 • Agencja Rozwoju Miasta Milano (Włochy)

[rule type=”light”]

OPIS PROJEKTU

Geograficzne i gospodarcze klastry udowodniły swoim istnieniem, iż są efektywnym narzędziem ekonomicznego rozwoju regionalnego, w szczególności na terenach mniej konkurencyjnych gospodarczo, dlatego też głównym celem projektu CLUSTERS-CORD jest promowanie wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk zarządzania oraz współpracy pomiędzy klastrami osadzonymi w tych samych obszarach przemysłu, lecz zróżnicowanych pod względem położenia geograficznego, co w efekcie doprowadzi do utworzenia meta-klastrów o wymiarze międzynarodowym w kluczowych gałęziach przemysłu, a przez to doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej.

[rule type=”light”]

Cele szczegółowe projektu:

 • Działania informacyjne promujące ideę klasteringu w regionie
 • Poszerzanie zasięgu i wspieranie rozwoju istniejących już klastrów
 • Dokonanie oceny polityki klastrowej w regionach, z których pochodzą partnerzy Projektu
 • Opracowanie przez partnerów projektu wspólnych rozwiązań w kwestiach tworzenia i rozwoju klastrów do regionalnego zastosowania
 • Wymiana najlepszych praktyk pomiędzy partnerami (Benchmarking)
 • Wsparcie tworzenia trzech metaklastrów w gałęziach przemysłu o największym potencjale spośród następujących branż:
logistyka/mobilność ochrona zdrowia
usługi profesjonalne energia i środowisko
technologie informacyjne i komunikacyjne technologie produkcji
motoryzacja/lotnictwo przemysł drzewny
turystyka technologia żywności

[rule type=”light”]

Korzyści dla Beneficjentów

 • Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inicjowanie ich współpracy w ramach klastrów
 • Intensyfikacja kooperacji pomiędzy klastrami z tych samych branż przemysłu umiejscowionych w różnych obszarach geograficznych,
 • Wymiana doświadczeń, najlepszych praktyk, know-how pomiędzy partnerami Projektu

[rule type=”light”]

AKTUALNOŚCI: